Algemene voorwaarden
Samenvatting
Om deze algemene voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te maken heb ik hieronder de belangrijkste punten samengevat. Om ze ook juridisch zo goed mogelijk te maken vind je op de volgende pagina’s de volledige juridische tekst van de voorwaarden.

1. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een overeenkomst met elkaar afgesloten. De prijzen zoals vermeld in de offerte gelden. Bij een workshop geldt de prijs zoals deze op de website staat vermeld op het moment van inschrijving.
2. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van mijn coaching of training. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden.
4. Voor coaching gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:
a. Afzeggen tot 5 werkdagen voor de afspraak: geen kosten
b. Afzeggen tot 2 werkdagen voor de afspraak: 30% van de kosten van een coachgesprek
c. Afzeggen binnen 2 werkdagen voor de afspraak: 100% van de kosten

5. Annuleren kan per e-mail of als het kort dag is per e-mail en SMS/App
6. Bij overmacht gaan we samen kijken hoe we het oplossen, maar dit zijn de uitgangspunten.
7. De eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die je ontvangt blijven bij mij of bij degene van wie de rechten zijn.
8. De betalingstermijn is 14 dagen met een boete bij overschrijding hiervan
9. Ik heb een Niet Goed Geld Terug Garantie. Als je binnen 1 week na een workshop of coach gesprek of e-coachingsmaand aangeeft niet tevreden te zijn over de geleverde dienst, dan hoef je deze niet te betalen. Hiermee eindigt ook onze overeenkomst en stopt mijn dienstverlening. Ik ga ervan uit dat je deze garantie alleen gebruikt als je echt niet tevreden was over mijn dienstverlening.
10. Als je als opdrachtgever je (betalings)verplichtingen niet nakomt, kan ik de overeenkomst opzeggen.
11. Ook als één van ons in surseance komt of failliet wordt verklaard, kan de andere partij de overeenkomst opzeggen.
12. Ik hanteer een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik niks wat tijdens een workshop, training of coachsessie wordt gezegd aan anderen vertel, behalve als jij daar toestemming voor geeft.
13. Als we een conflict hebben, proberen we dat eerst in overleg op te lossen eventueel met hulp van een mediator. Pas in het uiterste geval gaan we naar de rechter.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Kernspiegelen opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Kernspiegelen.
3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Kernspiegelen voor het verlenen van diensten.
5. Training: Elke activiteit waarbij Kernspiegelen met een groep deelnemers aan een bepaald onderwerp werkt.

2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten waarbij Kernspiegelen diensten aanbiedt of levert vanaf 30 maart 2017.
2. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Kernspiegelen overeen is gekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Kernspiegelen zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Kernspiegelen

3. Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van Kernspiegelen zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Kernspiegelen is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld
2. Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.
3. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail.
4. De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever als overeenkomst.

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Kernspiegelen tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.
2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Kernspiegelen een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Kernspiegelen op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. Kernspiegelen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

5. Annulering
1. Afzeggen van een coachafspraak kan kosteloos tot 5 werkdagen van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 2 werkdagen (per e-mail) van tevoren wordt 30% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 werkdagen (per e-mail en SMS), worden alle kosten van het coachgesprek in rekening gebracht. .
2. Het vervangen van een deelnemer aan een training/workshop kan altijd kosteloos.
3. Als een deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een coachgesprek of training/workshop, dan wordt dit gezien als annulering.
4. Het uitstellen van een training/workshop of coachafspraak wordt gezien als annulering.
5. Kernspiegelen kan een training. workshop of coachgesprek tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Kernspiegelen alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is. .

6.Niet goed geld terug garantie
1. Voor alle diensten van Kernspiegelen geldt een Niet Goed Geld Terug Garantie.
2. Als Opdrachtgever binnen 1 week na de geleverde dienst aangeeft niet tevreden te zijn geweest over deze dienst, dan ontvangt hij geen factuur voor deze dienst of indien al is betaald, wordt het betaalde bedrag teruggestort.
3. Indien van deze garantie gebruikt wordt gemaakt, wordt de Overeenkomst ontbonden en zullen geen diensten meer worden geleverd.

7. Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Kernspiegelen
2. Opdrachtgever en deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.
3. Kernspiegelen mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.

8. Tarieven en betaling
1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.
2. Deze tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
3. Kernspiegelen heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.
4. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
5. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
7. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.
8. Indien Kernspiegelen invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

9. Aansprakelijkheid
1. Kernspiegelen is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Kernspiegelen niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Kernspiegelen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Kernspiegelen toegezonden.
3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Kernspiegelen beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 5.000.
4. Kernspiegelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst.
5. Als Kernspiegelen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Kernspiegelen helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

6. Kernspiegelen zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Kernspiegelen is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.
8. Kernspiegelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat deelnemers na een training. workshop of coachtraject met de opgedane kennis en ervaring doen. Opdrachtnemer blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zichzelf tijdens het gehele traject.
9. De Opdrachtgever vrijwaart Kernspiegelen tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kernspiegelen samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Kernspiegelen
10. Kernspiegelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Training of coach gesprek.
11. Indien een ontstane schade niet binnen een jaar na het ontdekken hiervan door opdrachtgever wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.

10. Beëindiging overeenkomst
1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Kernspiegelen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.
2. Kernspiegelen kan de Overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Kernspiegelen heeft schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever hieraan herinnerd.
3. Zowel Opdrachtgever als Kernspiegelen kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

11. Geheimhouding
1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Kernspiegelen gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever aangeeft dat ze
vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Kernspiegelen zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
2. De coach- en trainingssessies zijn vertrouwelijk van aard. Kernspiegelen zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen.

12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Kernspiegelen is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Deelnemer in een ander land woonachtig is.
2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Kernspiegelen een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediator.
3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Kernspiegelen gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Kernspiegelen
Kersenlaan 78 7322 SG Apeldoorn
KvK nummer : 68436211
BTW nummer : NL100190923 B01
Opgesteld : 1 januari 2018